Com Treballem

 

A HR Proactivity ens guiem per unes rigoroses directrius de Pràctica Professional amb l’objectiu d’assistir als consultors i membres de la nostra empresa en les seves relacions amb els clients, candidats i el públic en general.

 

El vincle entre HR Proactivity i els seus clients

Treballem estretament amb els nostres clients en els processos de recerca i selecció d’executius. L’èxit en aquestes aliances depèn del compromís mutu, així com la confiança, l’honradesa i la capacitat de resposta per a cada cas. HR Proactivity recomana que, per tal d’evitar malentesos posteriors, els acords entre clients i empreses es formalitzin per escrit.

 

Acceptació de l’encàrrec

El millor servei en recerca i selecció de personal comença amb una entesa i coneixement profunds de l’empresa client.

 • Acceptem només aquelles tasques que considerem realitzables amb garanties, basant-nos en el nostre coneixement de les necessitats del client i l’habilitat per dur a terme la tasca assignada.
 • Evitar o traspassar aquelles tasques que puguin portar a un conflicte d’interessos.
 • Acord previ sobre la definició de l’organització del client, honoraris i despeses aplicables així com les garanties ofertes a terme l’encàrrec.
 • Acordar amb el client quina informació sobre el lloc de treball pot ser revelada als candidats durant el procés de recerca i selecció, en quina forma i en quin moment.
 • Assessorar el client de manera transparent i lleial sobre l’estratègia de cerca o selecció més adequada a cada cas.

 

Execució de l’encàrrec

Els consultors han de servir als seus clients amb integritat i objectivitat , fent tot el possible per dur a terme les activitats de recerca de personal basant-se en un examen imparcial dels fets més rellevants. En concret, un consultor de HR Proactivity ha de:

 • Desenvolupar el procés de recerca o selecció de candidats qualificats basant-se en l’estratègia acordada amb el client.
 • Desenvolupar, amb l’aprovació del client, una completa descripció del lloc treball, i presentar-la als candidats finalistes abans de les entrevistes amb el client.
 • Avaluar a fons els candidats abans de presentar-los al client per a l’entrevista. Aquesta avaluació inclou entrevistes en profunditat, personals o per videoconferència, verificació de referències i revisió de l’experiència, i una avaluació detallada de les fortaleses i debilitats del candidat en funció del lloc de treball al qual es presenta.
 • Presentar tota la informació relativa al candidat de forma honesta i transparent al client, i incloure aquelles reserves concernents al candidat que són pertinents per al lloc.
 • Aconsellar i assessorar el client en el procés de recerca i selecció de personal en cas que la primera fase no hagi servit per trobar el candidat pertinent, oferint les alternatives necessàries.
 • Rebutjar l’encàrrec si el consultor determina que el client ha falsejat dades o enganya els candidats i no rectifica aquesta situació.
 • Abstenir-se de presentar candidats que no existeixi un encàrrec formal.

 

Preservació de la confidencialitat

Els consultors de HR Proactivity s’han d’esforçar al màxim per protegir la informació confidencial dels seus clients. Així un consultor ha de:

 • Utilitza la informació confidencial rebuda dels clients només als efectes de la realització de l’encàrrec.
 • Divulgar aquesta informació confidencial només a aquelles persones dins de l’empresa oa aquells candidats degudament qualificats que tenen necessitat de conèixer la informació.
 • No utilitzar aquesta informació confidencial per a benefici personal, ni proporcionar informació privilegiada a terceres parts per al seu benefici personal.

 

Evitant conflictes d’interès

Els nostres consultors tenen l’obligació d’evitar qualsevol tipus de conflicte d’interessos. En concret han de:

 • Rebutjar qualsevol tasca assignada si l’habilitat del consultor per oferir els serveis correctament no està garantida.
 • Proporcionar als clients una lleialtat total del consultor com assessor professional en el procés de negociació amb els finalistes.
 • Informar el client de qualsevol relació personal o professional que els candidats puguin tenir amb el consultor i que puguin afectar l’objectivitat del procés.
 • No acceptar cap tipus de compensació per part dels candidats per ajudar-los a aconseguir un lloc de treball.

 

RELACIONS ENTRE HR PROACTIVITY I ELS CANDIDATS

Encara que la relació principal d’un consultor és amb el client, a HR Proactivity creiem necessari establir així mateix sòlides relacions professionals amb els candidats. Aquestes relacions es basen en l’honestedat, l’objectivitat, la precisió i el respecte per la confidencialitat. D’aquesta manera el consultor ha de:

 • Explicar les relacions existents entre les parts involucrades en un procés de recerca o selecció i, particularment, els drets i obligacions del candidat en el procés.
 • Proporcionar als candidats informació rellevant i precisa sobre l’empresa i el lloc de treball.
 • Encoratjar els candidats a presentar una correcta informació sobre la seva experiència i qualificacions.
 • Presentar als clients informació precisa i rellevant sobre els candidats, mantenint la clàusula de confidencialitat respecte a certes informacions.
 • Només proporcionar currículums confidencials de candidats o altra informació confidencial quan el mateix candidat accedeixi a això i en el context d’un encàrrec formal.
 • Advertir als candidats de la situació de les seves candidatures de manera oportuna.
 • Explicar que només en circumstàncies excepcionals, un individu pot presentar-se a més d’una recerca a la vegada, i només si totes les parts involucrades estan d’acord.
 • Advertir als candidats que, sempre que es mantinguin empleats per l’empresa client, la firma consultora no pot proposar com a candidats a una recerca o selecció diferent sense el permís exprés del client.

 

RELACIONS ENTRE HR PROACTIVITY I EMPRESES SUBCONTRACTADES

HR Proactivity algunes vegades pot fer ús d’empreses subcontractades per assistir en el procés de cerca. Els serveis poden subcontractar, però la responsabilitat no. Un consultor ha de:

 • Informar les empreses subcontractades per escrit que han adherir-se al codi ètic i la guia de pràctica professional de HR Proactivity.
 • Evitar contractar o subcontractar proveïdors les pràctiques siguin inconsistents amb els estàndards de professionalitat exigida per HR Proactivity.

 

RELACIONS ENTRE HR PROACTIVITY I EL PÚBLIC EN GENERAL

HR Proactivity reconeix la importància de la confiança que la gent diposita en les seves activitats professionals, i busca servir als seus clients en una forma sempre d’acord amb l’interès públic. D’aquesta manera un consultor ha de:

 • Regir-se pel principi d’igualtat d’oportunitats en l’ocupació i evitar la discriminació de qualsevol candidat qualificat.
 • Promoure i promocionar serveis de recerca i selecció de forma adequada i professional.